Ressursutnyttelse må trumfe kostnadseffektivitet

12. september 2015

Årets jordbruksavtale vil føre til at norsk matproduksjon fjernes ytterligere fra sitt ressursgrunnlag. Det er en utvikling som svekker norske landbruk og som Miljøpartiet De Grønne ikke kan stille seg bak. Vi mener jordbruk i Norge må handle om å produsere mat på norske ressurser. Landbrukspolitikken må støtte opp om dette. Derfor stemmer vi nei til årets avtale og fremmer i stedet et eget forslag i Stortinget.

Hovedformålet med regjeringens landbrukspolitikk er å skape en kostnadseffektiv matproduksjon. Dette er et for snevert mål. I et land med begrensa og spredt jordbruksareal og et høyt oljesmurt kostnadsnivå, er det en illusjon å skulle konkurrere internasjonalt. Matkvalitet, miljø og dyrevelferd er det eneste mulige konkurransefortrinnet til norsk landbruk, ikke lave priser. Og i ei tid med global befolkningsøkning og klimaendringer har alle land et ansvar for å utnytte egne ressurser til matproduksjon. Resultatene av effektiviseringspolitikken som er ført er alvorlige: det norske kornarealet er redusert med en fjerdedel siden 1991, importen av kraftfôr øker og kraftfôrprisene er så lave at det ikke lønner seg å fore dyra med grovfôr. I graslandet Norge er dette dårlig ressursutnyttelse.

Miljøpartiet De Grønne har store ambisjoner på vegne av norsk landbruk. Vi vil ikke bare videreutvikle landbruket, men hele verdikjeden for mat. Det skal skje basert på lokale, fornybare ressurser. Fremfor rammevilkår som tvinger bøndene til å effektivisere, bør det legges til rette for en politikk der landbruket og verdikjeden for mat er en selvfølgelig del av det grønne skiftet.

Tilskuddene til landbruket må brukes til å premiere mer bærekraftige produksjonsmåter, ikke høye volum. Vi foreslår derfor en kraftig økning i støtten til å ha dyr på beite, til produksjon av grovfôr og til økologisk landbruk. I tillegg foreslår vi å fjerne de endringene som ble gjort i fjorårets avtale som favorisere store bruk.

Volum skal finansieres gjennom priser i markedet. Det er rom for å øke disse og Miljøpartiet De Grønne mener at norsk kvalitetsmat kan koste mer. Det ligger mye fornuft i at mat etter hvert gjenerobrer en større del av husholdningsbudsjettene til fortrengsel for annet materielt forbruk. Derfor foreslår vi blant annet en kraftig økning i prisen på korn for å øke lønnsomheten i kornproduksjonen og snu utviklingen med nedgang i kornarealet. Økt kornpris gjør også kraftfôret dyrere slik at konkurransekraften til grovfôrbasert husdyrhold styrkes.

Våre forslag til jordbruksavtalen ble nedstemt i Stortinget, unntatt ett: Vi fikk Stortingets tilslutning til å be regjeringen utarbeide en plan med konkrete målsettinger for det Stortinget tidligere har vedtatt – nemlig økt sjølforsyning basert på norske ressurser. Det er ikke holdbart å fortsette å neglisjeres dette i framtidige jordbruksoppgjør. Norsk mattrygghet er for viktig til det.

skrevet av Vegard Heide. (Leserinnlegg i Fosna-Folket i juni 2015)